مدیریت حضور و غیاب در اندروید

این مقاله در مورد کارکرد و استفاده از تلفن های هوشمند اندروید به عنوان ابزاری برای حضور و غیاب است. یکی از مسائل و مشکلات مربوط به مدیریت حضور و غیاب فعلی این است که:

نمی توان ساعت کاری کارمندانی را که در خارج از دفتر کار می کنند ثبت کرد.

نرم افزار مدیریت حضور و غیاب پرشین سیستم برای حل مشکلات پروژه های مشترک عملیاتی، به ویژه در فعالیت های مدیریت حضور و غیاب و انجام وظایف در شرکت هایی که کارمندانی خارج از دفتر دارند، طراحی شده است.

در مورد نرم افزار حضور و غیاب بخوانید.

مدیریت حضور و غیاب

مدیریت حضور و غیاب

کارکنان باید در مکان های مختلف مشغول به کار باشند. در این مورد مدیریت حضور و غیاب معمولی راه حل پیشنهادی نیست. زیرا تعیین وظیفه و نظارت بر پیشرفت را برای مدیر پروژه دشوار می کند. به خصوص اگر تعداد زیادی از کارکنان در مکان های مختلف مشغول به کار باشند. در این مدیریت مشکل مشابهی در فهرست وظایف رخ می دهد.

با استفاده از نرم افزار حضور و غیاب بر روی تلفن های هوشمند اندروید، می توانیم پیچیدگی را کاهش دهیم. اثربخشی را در انجام وظایف عملیاتی روزمره افزایش داده و از نظارت بر آنها اطمینان حاصل کنیم.

علاوه بر این، تعداد کارکنانی که وظیفه گزارش پروژه ها و حضور و غیاب را بر عهده دارند می تواند حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.

در مورد نرم افزار بایگانی دیجیتال اسناد بخوانید.

ارزیابی حضور کارمندان

در شرکت ها، حضور یکی از متغیرهای ارزیابی عملکرد است که سنجش میزان دستیابی یا کیفیت عملکرد کارکنان در یک دوره معین است. به طور کلی، ارزیابی این کار در هر شرکت در مدت یک سال انجام می شود تا میزان افزایش حقوق سالانه به دست آمده تعیین شود. مطابق با پیشرفت فناوری و نیاز به سهولت کار، سیستم حضور و غیاب نیز با فناوری همگام و سازگار است.

از سوی دیگر، برخی از شرکت ها هستند که به دلیل ماهیت کار کارکنان خود نمی توانند از سیستم حضور و غیاب بیومتریک استفاده کنند. مانند کارمندانی که باید از مشتریان و اماکن بازدید کنند. یا کارمندانی که زمان بیشتری را در خارج از دفتر می گذرانند.

در مورد نرم افزار ارسال مرسولات بخوانید.

مسئله این است که چگونه می توان بر حضور کارمندی که در خارج از دفتر کار می کند نظارت کرد؟ بنابراین، یک سیستم حضور و غیاب که بتوان از طریق آن به بسیاری از افراد دسترسی داشت، نیاز به توسعه دارد. در نرم افزار حضور و غیاب پرشین سیستم این مهم برآورده شده است.

نظارت بر انجام وظایف کارمندان

نظارت بر انجام وظایف کارمندان

سیستم حضور و غیاب باید بتواند نیازهای دیگر مربوط به فعالیت های عملیاتی پروژه، مانند گزارش فعالیت ها را نیز برآورده کند. هر کارمندی که در خارج از دفتر کار می کند، باید یک لیست وظایف روزانه داشته باشد که قبلاً توسط مدیر پروژه ارائه شده بود.

در مورد نرم افزار اندروید حضور و غیاب بخوانید.

به طور کلی، در پایان روز، هر کارمند ملزم به گزارش پیشرفت کار به مدیر پروژه در مورد وضعیت کار در هر وظیفه از لیست وظایف داده شده است. با روش فعلی، کارمندانی که در خارج از دفتر کار می کنند نمی توانند در همان روز گزارشی تهیه کنند. پس قالب استانداردی وجود ندارد. بهتر است سیستمی تدوین شود که بتواند حضور و غیاب را زیر نظر داشته باشد. همچنین بتواند از سیستم گزارش دهی خود برای کارمندانی که خارج از دفتر کار می کنند پشتیبانی کند. بنابراین مدیر پروژه می تواند بررسی کند که آیا پروژه ای با توجه به جدول زمانی اجرا می شود یا خیر.

تمام موارد عنوان شده با نرم افزار حضور و غیاب پرشین سیستم به آسانی قابل اجرا و مدیریت است.

در مورد نرم افزار مدیریت و بایگانی اسناد بخوانید.

نرم افزار حضور و غیاب برای کارکنانی که خارج از دفتر کار می کنند متمرکز خواهد بود.

نرم افزار حضور و غیاب پرشین سیستم، یک برنامه توسعه یافته است و در تلفن های هوشمند اندروید همراه کارمند قابل استفاده است. در این کار توسعه بر استفاده از سیستم عامل اندروید متمرکز شده است. نرم افزار حضور و غیاب پرشین سیستم در ساده ترین شکل ممکن ارائه شدهاست. این نرم افزار کار را برای کارکنان بدون نیاز به زمان زیاد، با توجه به تعداد زیادی مشاغل که باید در یک روز تکمیل شوند، آسان تر می کند.

نظارت بر انجام وظایف کارمندان